8.11.01

eee blog? nasýlsýn görüþmeyeli? eheheh, büyük bi yük kalktý üstümden, keyfim yerinde. iþte sýnavlar falan gidiyoruz, seni de daha baþtan ihmal ediyoruz. çok stresli bi hafta oldu her ne kadar bitmediysede en önemli bölümü atlatýldý. tabi olay bu haftayla bitmiyor, gene stresli günler var orada ilerde.. onlarý da atlatýp huzura (nirvana'ya eheheh) ericem. çok önemli bi sene bugün ama büyük baský altýnda olmam sorun yaratýyor. bakalým...

3.11.01

bi siteye rastladým bu aralar belki biliyosunuzdur, hoþuma gitti, medyanýn (ki genel olarak gazeteler yer alýyor) þu anki halini eleþtiriyor. deðiþik bi bakýn derim.
www.medyakronik.com [yeni pencerede açayým]
çok stress içindeyim. bilmiyorum sebebini. belkide biliyorum ama bilmemezlikten geliyorum ki belki de bu beni rahatlatýyor. garip bi duygu ve huzurszluk kaplamýþ içimi, çok çabuk irkiliyorum dikkatimi çabuk daðýlýyor, uyku düzenim gene bozulmuþ, geç uyuyor, erkenden uyanýyor ve uykuma devam edemiyor, bir saða bi sola dönüp duruyorum. gerginim ve en ufak þeyde bile baðrýp çaðýrýyorum. sürekli patlamaya hazýr bir yanardað gibiyim. bilmem anlatabiliyor muyum? bitti...

31.10.01

bazý insanlar wardýr ki onlar kendilerine ne kaddar deðer verildiðinin farkýna waramazlar. bu onlara deðer vereni delirtecek kadar kötü bi durumdur. bakýnýz ben... nerde hata yapýyorum diye düþünmekten beynimde yaþayan hücre kalmýycaktý ki, uyandým (mecaz bu, rüya falan görüyodum sanma! sana söylemiyorum þu arkadaþ annamadý da! :P). meðer ne salakmýþým ya. yok kardeþim ben ümidi kestim. olmaz olsun. yani sen herbi haltý et o istio die ondan soora hiç bi karþýlýk alma... hayýr menfaatçi deðilim ama en azýndan ufak bi karþýlýk beklerim. uff çok sinirim bozuldu þimdi...
kim bulmuþ bu blog olayýný acep? baya merak ettim. faydalý tabi insan buraya içini dökebiliyo.
aslýnda bu tasarým fena deil bi süre kullanayaým bayarsa deðiþtiririm.
ya alttakinin aynýný tekrarlýyoruz iki gundur. bari su bloga yeni bi tasarým kasiim de atraksiyon olsun.

29.10.01

gittik geldik gene, çok klasik bi laf olucak ama eksildi bi yaprak daha. bakalým...